Toimintasuunnitelma 2013–2014

Yleistä

Toimintavuoden aikana Rukajärvikeskuksen näyttelyt uusitaan ja keskus avataan virallisesti vuoden 2014 syyskuussa. Toimintavuoden aikana tullaan parantamaan myös Rukajärven tien opasteita. Merkkivuoden tärkein tapahtuma tulee olemaan Lieksassa 5.9.2014 pidettävä kansalaisjuhla, jolloin tulee kuluneeksi 70 vuotta Jatkosodan päättymisestä.

Pidemmän ajan toiminnan tavoitteet

Yhdistyksen pidemmän tähtäimen toiminta-ajatuksena on Rukajärven suunnan joukkojen historiallinen perinne- ja taistelupaikkojen sekä sotateiden ja tukialueiden monipuolinen tunnetuksi tekeminen. Suomen puolella olevien Jatkosodan rajanylityspaikkojen merkintä kuuluu em. perinnetyön piiriin ja se saatiin pääosin toimintavuonna 2011 loppuun suoritetuksi. Ainoastaan Jatkosodan loppuvaiheen opasteet jäivät pystyttämättä Kiimavaarassa ja Kuivajärvellä ja ne ehdotetaan pystytettäväksi viimeistään v. 2014. Perinneaineistoa keräämällä täydennetään ja tehostetaan merkittävimpien taistelupaikkojen ja taisteluiden esittelyä.
Yhdistyksen tavoitteena oli Rukajärvikeskuksen perustaminen joillekin keskeisille paikkakunnille, mistä Rukajärven joukkoja koottiin. Nyt tämä tavoite on toteutunut Lieksan osalta ja toimintavuonna keskitytään keskuksen toiminnan tunnetuksi tekemiseen. Keskuksen avulla ylläpidettäisiin sekä paikallisesti että koko maan kattavaa Rukajärvi-tietoutta. Hanke toteutetaan ja sitä kehitetään yhteistyössä eri kuntien ja muiden alan järjestöjen kanssa.
Hankkeen omarahoitus kootaan rahankeräyksenä, jota varten saatiin Poliisihallituksen 10.6.2011 myöntämä 2-vuotinen rahankeräyslupa, sille saatiin 19.6.2013 kahden vuoden jatkoaika.
Verohallinto myönsi yhdistykselle tammikuussa 2013 yleishyödyllisen yhteisön statuksen, jonka mukaan yhdistykselle vähintään 850 €:n ja enintään 50.000 € rahalahjoitus on yhteisön tuloverotuksessa vähennyskelpoinen.

Rukajärven tie

Rukajärven tie avattiin käyttöönsä 2.7.2011 Jukolan motissa pidetyssä tilaisuudessa. Tämän jälkeen on ollut havaittavissa kävijämäärässä selvää kasvua. Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa ehdotetaan kehitettäväksi Rukajärven tien opasteitten tasoa Lieksan alueella. Sen toivotaan merkittävästi auttavan yhdistyksemme sääntöjen mukaista Rukajärven suunnan perinneaineiston keräystyötä.

Yhdistys haki Pohjois-Karjalan Ely-keskukselta ns. leaderrahoitus ja tukipäätös saatiinkin 19.6.2013, jonka turvin Rukajärven tien viitoitus pystytään uusimaan ja Jukolan motin alueelle voidaan rakentaa laavurakennelma.

Änäkäisissä Salpa-etuasema kunnostetaan ja siitä on tehty esitys Puolustuministeriölle, jonka toivotaan käyttävän asiantuntemustaan erityisesti luolaston peruskorjaustyössä.

Rukajärvikeskus

Yhdistykselle tarjotaan kaikenlaista perinneaineistoa, joka sijoitetaan Rukajärvikeskukseen. Rukajärvi-aineistoa video- ym. haastatteluaineistoa on tallennettu Ylä-Savon, Kainuun ja Pielisen-Karjalan museoihin. Rukajärvi keskuksen valmistuttua em. aineistot koottaisiin yhteen paikkaan, josta aineisto olisi lainattavissa erilaisiin vaihtuviin näyttelyihin.

Rukajärven tie ja Rukajärvi keskus kuuluvat kiinteästi yhteen. Nämä hankkeet hyvin toteutettuna edesauttavat perinneaineiston keräystyötä jatkossa mikä samalla luo perustan perinneaineiston käytölle niin tieteellisessä tutkimustyössä kuin myös aineiston käytölle sukututkimuksessa.

Yhdistyksen hallussa oleva kirjallinen sekä ääni- että videohaastattelut on digitoitu ja aineis- toa on luovutettu useammalle mm. maanpuolustuskorkeakoulun tutkijalle opinnäytetyön te- kemistä varten. Keräys tapahtuu talkoovoimin eikä siitä makseta kenellekään palkkaa.

Rukajärvi keskuksen ja Rukajärven tien kehittämisestä on laadittu erillinen hankesuunnitelma, jolle haetaan yhdistyksen jäsenkokouksen päätöksen jälkeen tukirahoitusta. Hankkeet toteutetaan sitä mukaa kun niiden toteuttamiseen on saatu rahoituspäätös.

Perinneaineiston kerääminen

Yhdistys jatkaa Rukajärven suunnan sotahistoriaan liittyvien veteraanihaastattelujen, valokuvien ja erilaisen materiaalin kokoamista ja lisäksi yhdistys tukee em. tutkimustyötä.

Tavoitteena on, että yhdistyksen keräämä perinneaineisto olisi mahdollisimman hyvin jäsenten käytössä ja että Rukajärven suunnalla palvelleilla veteraaneilla, heidän perillisillään ja sotahistorian harrastajilla ja tutkijoilla olisi mahdollisimman vaivaton pääsy näihin tietoihin. Rukajärvikeskuksen avulla toivotaan onnistuttavan entistäkin paremmin perinneaineiston keräystyössä.

Varojen kerääminen

Pääasialliset varojenkeräystavat ovat jäsenmaksut, erilaisista näyttelyistä ja tilaisuuksista saatavat varat. Rahankeräyslupa on kaksivuotinen, joten luvalle haetaan jatkoaikaa. Keräys- työtä jatketaan ja keräys jatkossa suunnataan paremmin yhteisöille, jotka ovat perinteisesti tukeneet sotahistorian sekä erityisesti Rukajärven suunnan perinnetyötä.

Yhdistyksen seminaarityön toivotaan luovan lisäedellytyksiä yhdistyksen toimintasuunnitel- massa olevien hankkeiden rahoittamiseksi rahankeräyksen avulla.

Jäsenhankinta

Jäsenhankinta tapahtuu pääosin yhdistyksen internetyhteyksien avulla. Jokaisen yhdistyksen jäsenen toivotaan mahdollisuuksiensa mukaan osallistuvan jäsenhankintaan sekä aineiston keräys- ja tutkimustyöhön.

Tiedottaminen

Yhdistyksen pääasiallinen tiedotus tapahtuu yhdistyksen internet-sivujen kautta. Yhdistys on Maanpuolustuskiltojen liiton jäsen, joten tiedotustoiminnassa voidaan käyttää aikaisemman tavan mukaisesti myös liiton internetsivuja.

Valokuvanäyttelyt, tapahtumat, seminaarit ja vierailut

Yhdistyksellä on laaja valokuva-aineisto, josta on tehty valokuvanäyttelyjä varten useita valo- kuvasarjoja. Näyttelyjen yhteyteen pyritään järjestämään esittelyseminaari. Seminaariin voidaan kutsua sekä kotimaisia että ulkomaisia luennoitsijoita esitelmöimään Rukajärven suuntaan ja yleensä Pielisen-Karjalan sotatoimiin liittyvistä asioita.

Tulevana vuonna keskitytään Rukajärvikeskuksen toiminnan kehittämiseen ja siellä pidettäviin näyttelyihin ja tilaisuuksiin.

Suunnan taistelujen lisäksi seminaareissa käsiteltäisiin Rukajärven jatkosodan aikaista kulttuuritoimintaa ja sodanjälkeistä perinnetyötä ja mm. kirjallisuutta ja Rukajärven tie elokuvan syntyä.